แสดง 3 รายการ

ยาใช้เฉพาะที่ (ตา,หู,คอ,จมูก,ช่องคลอด,ทวาร)

P-1479 Renu Fresh 60ml.

ยาใช้เฉพาะที่ (ตา,หู,คอ,จมูก,ช่องคลอด,ทวาร)

P-1658 Iliadin Drops 0.025% 10ml. 10’s

กลุ่มน้ำตาเทียม

P-2245 Natear 0.3% 10ml. 12’s